Главная » Без рубрики » Розал ччаву. Ильяс Ахмедов (хавар)

Розал ччаву. Ильяс Ахмедов (хавар)

Поделиться:

Розал ччавуГъинтнил яла кIиримур июль барз бия. Розал, экзаменну дуллуну ххуйну, педучилище къуртал бувуна. ЛирчIун дия училищелуву чIири-хъун даву: диплом ласун, общежитиелущал, училищелущал расчет дан, учетрая лиххан ва цаймигу.

Душнил дакIниву ххаришиву къуннасса дия,

амма дардгу чIрисса дакъая. Мукьва-ххюва гьантта хьуна Эдик хьунаакьин къаукIлай. ДакIнивун чIирихъунсса ташмишъшиву духайвача, ялагу Роза цила оьрмулуву хьхьичIра-хьхьичI ччаврил кIирисса, лахъ бакъа лагь къашайсса, асарданул хъяврин байва – «Юх, Эдик лавмартну къауккайссар… Га мукунсса акъар.»

Душнил яруннил хьхьичI дацIайва хьхьичIва-хьхьичI хар-хавар бакъа Эдиклущал хьуна бавкьусса хьхьу…

… Ванияр шанма зурул хьхьичI Роза ва ганил дус ссургьири душ Аминат хьхьувай чIалну, кинораха зана хьуну най бия. Хъинну нажагь, ца-ца чIумал бакъа, я Аминат, ягу Роза, нигьа буслай, цIан ларкьун махъ шагьрулувун къабуккайва. «Нигьа бусай ттуккул барцI бугьайссар!» — тIисса халкьуннал учала тIайлассар. Цакуну цала ощежитиялучIан биявайсса кIанттай, цIан дусса кIечIираву, кIия хулиган хьхьичIун бувккуну, душру бацIан  бувуна. КIечIираву гай бакъа цучIав ххишала акъая. Ца увччу хьуну, ччаннай ацIан хъанай акъая, цагу мадара кайпну ия.

— Лихъанну, Аминат! – куну, Роза, махъунмай кIура баяйхту, га цаннал ччан бахчин бувну, ца шавагу ласунсса мажал къавхьуну, зях бивщуну лавгуна.

-Ххассал бара! Ххассал бара! — леххаву цайва цуппа ливчуна хханххиравату. Аминатгу вев-шев тIий бия увччу хьуманал ххяппурттаву.

Ца легковая машина, бацIанмагу къабувну, чIарах ссур хьуна. Ганилва хъирив цамургу машина ливчуна. Душваралгу леххаву тIисса аьлажугъа хъунма хьуна. Машина, яргсса чани буруган бувны, тIайланма гайнначIан гъан хъанай бия. Нигьа бувсуну хулигантурал къинтта ккаккан дуруна. Шофер машиналува увккуна, ссибивзуну, бучIибакъултрайн ссугру дуллай, гайннал хъирив заккантту ккаккан  буллайгу ивкIун, душварачIан гъан хьуну, гайннин кумаг бувна щяту бизан. Яла машиналуву щябивтуна.

— Лакку душру бурув? – жагьилсса, тяхъасса, тIиртIусса шофернал лажин сивсуну душварах дурургуна. — Зу чун буциву? ОбщежитиялучIан? Туйн Эдик учайссар.

Розангу буниялттуй дакI даркьуна жагьилсса шофернай.

Тания мукьах Розал Эдиклущал хуна къабавкьусса хьхьу лях гьан къаритайва. Къулайшивугу загълунсса дия. Эдик, таксилул шофер уну, ччимур чIумал общежитиялучIан цала машиналий увкIуну, Роза бувцуну лагайва.

Амма утти вай махъсса гьантрай, Эдик къаукIлай, Роза къазранну бия, бацIан бюхълай бакъая.

Шамийла лавгуна га Эдиклул адресрай: Пролетарская улицалийсса щюллисса сирул аьгъу бувусса гьартасса муххал къапурдачIан. Нузру аьнт дурну, гивах цучIав къалявкъуна. Гьарзадрава дакI дурккуна. Цинма цийва цIими хъанай бия. Яру мукьал буцIлай бия. Гъав лавгсса, гьанавиххи хьусса нярал га яла кьюлтIмур кIанттай дахьва сукку тIисса умудгу бия: «Хъяврин банхрав на ва Эдиклул?» — тIисса.

Мукьилчингу лавгуна Роза гайва къатрачIан. Пролетарская улица асфальтгу бакъасса, ца ягу кIира мартавалийсса заллухъруннал къатри бусса, къатрачIах жагьилсса мурхьру бувгьусса, паракьатсса, шагьрулул зуманицIсса кIечIира бия. Даврия халкь къуртал хьусса чIун дунува, кIечIираву так-тук инсан акъа чIяву халкь бакъая. Архниятура Розан пагь хьуна дарвазалийсса чIири нуз тIиртIуну дусса. «Щукру!». Ганил ша дири бувуна. Душнин начгу хъанай дия. ХьулучIан гъан хъанайссаксса цила лажин, кIири хъанай, ятIул дичлайшиву кIул хъанай бия. Амма нач хъанайнугу га хIаллих хIаятравун бувхуна, цила дакI цуппа дуллай: «ЦIими чIатIий бакъарахха на. Циванни нач хьун?». Асфальт бавкьуну, дюрчIусса, хIаятраву инсан акъая. Роза, цучIав уккайрив ккаккан, чансса аглангу хьуну, хIаятравун буругсса чIавахьулттал хьхьичIух, шаттирал чIу къахьунну, нузачIан бавчуна. Нузан кIанттай хулувух хъуннар хъанан диркIсса щарсса, я ляп чин къабувну, хъинну мюршну дуруглай дарцIуна. Розан, Эдиклул буслай, кIула га тетя Саида душиву. «Оьсса щарсса дур. Эдикма, хъинссар тIий, цIарду дуллан икIайва». – пикри хьуна душнин. Ганихь ссихь дуккангу сикъавсуна.

— Агарда ина ЭдиклучIан най бухьурчан, душ, — увкуна тетя Саидал кьянкьасса чIуний, — га шику ялапар хъанай акъассар.

Роза лажиндарава баххана хьусса пагь хуну, къарил ххи бувна: — Уссия. Тти акъассар. В Россию уехал.

Къари ялагу цирив цавай задру буслай дия, Розал бакIравуньяв цичIав бухлай бакъая. АьтIаву оьнкьарахун, лажиндаравун шарчун, мурччал энчI дуруна. Иттату макь най дия. Вав-шав тIий тетя Саидал ччаннавун бакъагьан, Роза анаварну кIура бавну, общежитиелин кIура хьуна.

Барглъ лавгун мукьахгу шагьрулуву бугъ бия, ссихI бигьин къашайсса. ЧIявуми студенттал тинмай-шинмай лавгун сайки бачIвасса общежитиелуву кIусса, гъелисса гьава бия. Розал чурххайсса лаххия гьухъа битаврил хьхьицIай хьуну дия.

Цила къатлувун бувххуну, нуз лакьайхту, ганища аьтIаву дайгьин къархьуну, агьи тIий, цила кроватьрайн бавгьуна.

Гьалаксса, аьратталсса асарду, пикрирду бия душнил дакIниву.

Жагь ссибивзун, Эдиклуха зайрду бичлай булукьайва: «Ина муххал ххуллий парча-парчарий ивуй! Ина авариялухьхьун ириевуй! Оьрус ящикраву ивхьун, нити- буттал ялун учIивуй!» Жагь цинма цийва язугъ хъанай: Гьуя, бавай, на цибави?» — тIий, ялагу аьтий булукьайва. Яла-яла хьхьичI авцIуна ия ппу, дакI хъинсса, иминсса, чIу лахъ къабайсса.

Цинма диялсса аьтIавугу дурну, Роза хьхьудяривзун махъ шанувун лавгуна.

МакIгу дия ляличIисса…

…Хъунама уссу Баширдул буккан бувна ппалату ттукку. Ттукку, лякьлуву хIукIу буну, хъунмасса лякьлущал кIуну ша ласлай, хIаллих най бия.

Ца аьжаивну илтIа,  лахъи хьусса ппугу ия, кIечIираву авцIуну, лахъисса кIюй дусса муххал хьулагу канил бувгьуну:  — ХIахI уча да! – тIий, лахъсса чIуний Баширдуйн амру буллай.

Цукуньяв Роза чIиви ливчIуну бия. АцIния цара – ацIния кIира шинавусса душ.

— Бавай, га чун бувцун найссар?

— Пара къурув бичлан, ттул душ, — увкуна ниттил тетя Саидал чIуний. Роза, махIаттал хьуну, ганих бурувгсса, ниттин кIанттай хьулувух дарцIуну тетя Саида. Цакуну дакIнивун хIучI багьуна. Душнил ганичIату лихъан хъит увкуна, амма жагьил хусса тетя Саидал, хъап куну, Розал кагу дургьуну:

-Шш…ш…ш…, — тIий, кIисса мурччай бивхьуна.

Цаппара хIаллава ппу кьасса чарттал, ххялчIал даркьусса хаятравун увххуна, хьуллул мицIгу, пурш лавхъний кунма, ккуркки лавгсса ттуккул чулухун щилай:

-Ванин цивхьур да? Ванин цивхьур да?

Башир ссихI дуклай акъая, ппу хъиннува ссибизлай ия. ХIукIу бавайсса ттуккул лякьлувух хьула ливкIуну гьан бувуна. Хъит бувну гагу личин, цал ссукIа гьазгу бувну, ттуккул бяних бивщун гьан бувуна:

— Ма вин! Ма вин!

«АьтIий бур,» — пикри хьуна душнин, цила иттатугу хъяр-хъяр мукьал нехру дарчуна. Ганин ччай бия вев чин, леххаву чин буттайн, амма тетя Саидал ка цIакьну дургьуну, чIу личлай бакъая кьакьарттува.

ХIаятрал лагма бавцIуну, чIирттал ялтту бакIру лахъи дуллай, ххарацулттавух буруглай бия циняв чIаххул жяматгу.

КIилчингу буттал, гава муххал хьула гьаз бувну, галайгу бувну, бусса гужрай, утти утту бивхьусса ттуккул лякьлуйх бивщуна, мискин ттуккул гъажа кIибувцуну, гива ца чIивисса хIукIу бувккуну, хIаятравух ливхъуна.

— Явара! Явара! Бич бугьира! Къавкъин бугьира! Магълус явара! – ппу хъиннува гьалак хьуну, кIири ивчуну, хIукул хъирив хьуна. Утти ганал каниву хьуллун кIанттай¸бургъил чаннай цIай-цIай тIий, уттасса, лахъисса харжан дия.

Роза, хъиннува чIиви ливчIуну, вав-шав тIий, тетя Саидал хьувун лякIуну бия.

— Розай! Розай! Розай! – чарив ца архсса кIанттава оьвтIий бавагу дия…

…Душ, ццах куну, чантI увкуна. Яру тIивтIуну, тамаша буллай, буруглан бивкIуна. Кроватьрал чIарах бавц!уну бия Аминат. Чурхгу кIуну бия. Аминатлул оьрус мазрай тIутIимургу мукссава аьчну баллай бакъая:

— Роза, ты, наверное, видела страшный сон? Ты плакала, кричала, кого-то звала во сне? Вот к тебе письмо, кажется, из дому. На.

Чагъарданущалсса конвертгу столданий бивхьуну, ссургьири душ къатлува бувккуна, чансса магьатталгу хьуну, шаппату бувкIусса чагъарданин га ххари къавхьунтIий.

Роза хIаллицIух бивзуна. КуртIну ссихIгу бивгьуну къачча къаччайнма конверт ппив бувну, чагъар калан бивкIуна.

«Ххирасса Розай!

На райкомрал секретарьнащал ва онорал ихтилат бав.

Вин кIану хьунтIиссар жула шяравусса школданий…».Розал ччаву 2

Душнил, хъит куну, чагъар тинмай бувна. Лажиндаравун оь бувкIуна. Анаварсса ва хъинну тIааьн бакъасса пикрирду щурун бивкIуна няраву. «Шаппай? ЦукунчIав! На лажин цитIий дугьави буттайн? На лажин цукун дугьави уссийн? На лажин цитIий дугьави ниттийн? На шяравун цукун бачива? ОьрчIахь дарс цукун дишиви? Гьуя, бавай, гьуя! Нач! Халкь хъяхъаву!»

ЦIуницIакулгу лахъну зайлай булувкьуна Эдиклуха.

 

Хосрех  31.03.1978 г.

Ахмедов Ильяс.

Все персонажи вымышлены.

Любые совпадения с реальными людьми случайны.

Любовь Розы
(рассказ)

Был самый жаркий июль месяц. Роза закончила педучилище, получив высокие оценки по экзаменам. Остались еще кое-какие дела: получить диплом, рассчитаться с общежитием, учителями, сняться с учета и прочие.

Радость в душе у девушки была огромна, но беспокойство было тоже немалым.  Прошло уже четыре-пять дней, как Эдик не приходил на свидание. В душу проникало кое-какое сомнение, но каждый раз, случившееся с ней впервые, горячее неслабеющее чувство обманывало Розу – «Нет, Эдик не мог предать меня… Он не такой.»

Перед глазами девушки вставала ночь, когда она впервые неожиданно встретилась с Эдиком…

…Три месяца тому назад, Роза и ее подруга даргинка Аминат поздно ночью возвращались с кино. И Аминат и Роза из-за страха очень редко выбирались в город ночью. «У страха глаза велики!» — верно утверждает народная поговорка. Внезапно, когда они были уже близко к общежитию, в темном переулке им дорогу преградили два хулигана. Кроме них на улице не было больше никого. Один был настолько пьян, что едва стоял на ногах, другой тоже был довольно-таки подвыпивший.

— Бежим, Аминат! – когда Роза развернулась, чтобы убежать, один из них подставил ногу и Роза, не успев сделать даже шаг, рухнула на землю.

— Спасите! Спасите! – крик вырвался из груди. Аминат тоже кричала, оказавшись в руках у более пьяного.

Один легковой автомобиль промчался мимо, не останавливаясь. Следом за ней появилась другая машина. Девичьи крики о помощи стали громче. Направив яркие фары, автомобиль стал приближаться прямо к ним. Испуганные хулиганы показали пятки. Шофер вышел из машины, зло выкрикивая ругательства, некоторое время стал им вслед махать кулаками, после подошел и помог девушкам подняться. Потом посадил их в машину.

— Лачки? – молодое, веселое, открытое лицо шофера смело смотрело на девушек. – Куда вас подвезти? К общежитию? Меня Эдик зовут.

Розе по настоящему понравился молодой шофер.

С тех пор не было и дня, чтобы Роза не встретилась с Эдиком. К тому же это было удобно. Эдик, будучи шофером, мог в любое время приехать к общежитию и забрать Розу на своем автомобиле.

Однако, в эти последние дни, Эдик не появлялся, и Роза не могла найти себе место.

Трижды она ездила по адресу Эдика: к покрашенным зеленой краской широким железным воротам на Пролетарской улице. Двери были закрыты и рядом никого не было. Она упала духом. Ей становилось жалко себя. Где-то в глубине затуманенного, растерянного мозга теплилась слабая спасительная мысль: «Неужели меня Эдик обманет?»

И в четвертый раз Роза пошла к тому же дому. Пролетарская улица была спокойной улицей без асфальта на краю города с частными домами на один или два пролета с молодыми деревьями вдоль дороги. Несмотря на вечернее, нерабочее время, на улице, кроме редких зевак, никого не было. Роза издалека увидела, что входная дверь на воротах приоткрыта. «Слава Богу!» Девушка ускорила шаг. В то же время она стеснялась. Она почувствовала, что чем ближе она продвигалась к двери, тем жарче ей становилось и лицо краснело. Несмотря не стеснение, подбадривая себя: «Я же не прошу милостыню. Зачем я буду стесняться?» — она вошла во двор. Во дворе, покрытом асфальтом, никого не было. Роза немного подождала в надежде, что кто-то выйдет, и после медленно бесшумно направилась к двери. В дверях появилась пожилая женщина и очень внимательно, не моргая, стала смотреть на нее. По рассказам Эдика, Роза знала, что это тетя Саида. «Она злая. Эдик же так хвалил ее, рассказывая о ее доброте». – подумала она. Она не решилась что-то сказать.

— Если ты идешь к Эдику, девочка, — сказала тетя Саида твердым голосом, — он здесь не живет.

Заметив, что Роза изменилась в лице, старушка добавила: — Жил. Теперь не живет. В Россию уехал.

Старуха еще что-то говорила, но Роза уже ничего не слышала. Ком подкатывал к горлу и скулы на лице и губах предательски начали складываться в гримасу. Из глаз покатились слезы. Чтобы с рыданием не упасть к ногам теты Саиды, Роза быстро развернулась и вернулась в общежитие.

Даже после того, как солнце зашло за горизонт, в городе стояла духота, что дышать было трудно. Многие студенты разъехались кто куда, и в почти пустом общежитии стоял тяжелый теплый воздух. Одежда на теле Розы от пота намокла так, что можно было выжимать.

Только зайдя в свою комнату и закрыв за собой дверь, она уже не могла сдерживаться и с громким плачем упала на кровать.

Тревожные, тяжелые ощущения и мысли были в душе у девушки.

Иногда в злости она начинала проклинать Эдика: «Чтобы тебя разорвало на железной дороге! Чтобы ты в аварию попал! Чтобы тебя в гробу к родителям вернули!» Иногда ей становилось жалко себя, и крича: «Ой, мама, как теперь мне быть!» — она снова принималась плакать. Особенно перед глазами стоял отец: добрый, мягкий, никогда не поднимавший голос.

Наплакавшись вдоволь, Роза после полуночи заснула.

И ей стал сниться странный сон…

…Старший брат Башир вывел из сарая ослицу. Она, будучи беременной, с огромным животом медленно шла.

На улице стоял странным образом похудевший, вытянувшийся отец, и, держа в руке железные вилы с длинной ручкой, громко приказывал Баширу: — Поторопи ослицу!

Странным образом и Роза изменилась и была маленькой. Одиннадцать – двенадцать лет.

— Мам, куда они идут?

— Будут возить навоз на поле, доченька, — сказала мама голосом тети Саиды. Роза удивленно посмотрела на нее, но вместо мамы в дверях стояла тетя Саида. Ее обуяло страхом. Девочка попыталась вырваться и убежать, однако помолодевшая тетя Саида резко схватила руку Розы:

— Шш…ш…ш…, — прошипела, приставив палец к губам.

Некоторое время спустя отец вошел в покрытый плоскими каменными плитами двор и, толкая в округлившийся живот ослицы острием вил, сказал:

— Что это с ней? Что это с ней?

Башир молчал, и отец еще больше начал злиться. Он взял и воткнул в живот беременной ослицы острие вил. Потом вытащил их и, подняв высоко вверх, ударил ослицу по спине:

— Вот тебе! Вот тебе!

 «Плачет» — подумала девочка, и с ее глаз потекли струйки слез. Ей хотелось громко кричать, воззвать к отцу, но тетя Саида крепко держала руку и голос предательски не выходил из горла.

Вокруг двора собрались соседи, и кто в щели, кто, вытягивая голову за ограду, смотрели, что происходит.

Отец снова поднял те же железные вилы, высоко и изо всех сил ударил об живот уже лежавшую на земле ослицу, у бедняги порвался живот, и оттуда выскочил маленький осленок и побежал по двору.

— Скорее! Скорее! Поймайте гада! Ублюдка поймайте! Выродка поймайте! – отец еще больше рассердился и разгоряченный, погнался за ослицей. Теперь в его руке вместо вил сверкал на солнце длинный меч с широким лезвием.

Роза, еще больше уменьшившаяся, прижалась к груди тети Саиды.

— Роза! Роза! Роза! – откуда-то издалека слышался зовущий голос мамы…

…Девушка, встрепенувшись, проснулась. Открыв глаза, она с удивлением стала смотреть перед собой. Рядом с кроватью стояла Аминат. Тело было тяжелым. Аминат что-то говорила на русском языке, но доходило с трудом:

— Роза, ты, наверное, видела страшный сон? Ты плакала, кричала, кого-то звала во сне? Вот к тебе письмо, кажется, из дому. На.

Оставив конверт с письмом на столе, даргинка ушла, несколько удивившись, что та не обрадовалась письму из дома.

Роза медленно встала. Глубоко вздохнув, она нехотя открыла конверт и начала читать.

 «Дорогая Роза!

Я поговорил с секретарями райкома и оно.

Для тебя будет место в нашей школе…»

Девушка дернулась и отбросила письмо. Кровь начала приливать к лицу. В голове крутились быстрые и неприятные мысли. «Домой? Ни за что! Как я посмотрю в глаза отцу? Как я посмотрю в глаза брату? Как я приеду в селение? Как я буду учить детей? Спаси меня, мама, спаси! Стыд! Посмешище!»

И вновь она начала проклинать Эдика.

Хосрех  31.03.1978 г.

Ахмедов Ильяс.

Все персонажи вымышлены.

Любые совпадения с реальными людьми случайны.

Поделиться:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Посмотрите также

Четвертая песня тетя Зубаят. Акапелло. Видео

Женщинам.

Хочу поздравить всех прекрасных женщин Хосреха, моих одноклассниц, сокурсниц, всю прекрасную половину нашей страны с ...

Архангельск

Архангельск (7)

В один из дней я проезжал по Коровинскому шоссе и с левой стороны на первом ...

ru_RURussian