Главная » 2020 » Декабрь

Месячные архивы: Декабрь 2020

МАРЦIССА САЛСИ НЕХХАЛ КЪАЛАСАЙССАР

Ильяс Гаджимусаевич Ахмедов (хавар) «Аман ва дунияллий яла ас бакъами, яла дакIру чапурми га хьхьиривун бичин циняв! Миннавугу хьхьичIва-хьхьичI Аьбдуллагь! УвкIун ттул бурхIайх ттархь рищун багьарчан… Гай хIухчалт къабикIан бакъаяв гику, на ганацIухсса бантIиссия. Къаивтунна! Рирщусса ттуршаяр цIун хьуна ттуйва бахьттан бишаву: макьай да вин, на Щамххаллул Аьбдуллагьлухьхьун тIайла бувккусса гьухъалттуву яла загълунмур, куса сси бавххуну бур тIий. Оьмаргу акъая, ...

Читать далее »

Розал ччаву. Ильяс Ахмедов (хавар)

Гъинтнил яла кIиримур июль барз бия. Розал, экзаменну дуллуну ххуйну, педучилище къуртал бувуна. ЛирчIун дия училищелуву чIири-хъун даву: диплом ласун, общежитиелущал, училищелущал расчет дан, учетрая лиххан ва цаймигу. Душнил дакIниву ххаришиву къуннасса дия, амма дардгу чIрисса дакъая. Мукьва-ххюва гьантта хьуна Эдик хьунаакьин къаукIлай. ДакIнивун чIирихъунсса ташмишъшиву духайвача, ялагу Роза цила оьрмулуву хьхьичIра-хьхьичI ччаврил кIирисса, лахъ бакъа лагь къашайсса, асарданул хъяврин ...

Читать далее »
ru_RURussian